СПОЉНА СЛУЖБА

Спољна служба за заштиту архивске грађе и стручни надзор

Милован Ристић
Телефон: 013/317-344, локал 15
E-mail: arhivs@panet.rs

 
Служба за заштиту архивске грађе једна је од најзначајнијих служби Историјског архива у Панчеву. Њен задатак је да врши надзор над правилним архивирањем и чувањем архивске грађе и регистратурског материјала, док се још налази код стваралаца, од њиховог настанка до предаје Историјском архиву.
Ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала чије су регистратуре у надлежности Историјског архива у Панчеву, јесу органи управе, судови, привредна предузећа, образовне установе, установе културе, здравствене установе, јавна предузећа и друга регистрована правна лица на територији града Панчева и oпштина Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово.
Архивска грађа која се налази код регистратура (установа, државних органа, јавних предузећа и друго), представља културно добро и као таква подлеже под примену Закона о културним добрима.
Служба за заштиту архивске грађе обилази ствараоце архивске грађе и регистратурског материјала и увидом у њихово стање и сређеност утврђује да ли су испуњени законски услови у погледу чувања и заштите архивске грађе и регистратурског материјала.
Ова обавеза проистиче из одредаба члана 37. и 38. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94).
Контролу и надзор над сређивањем архивске грађе и регистратурског материјала који се налазе код регистратура (установа, државних органа, јавних предузећа и других), врши Архив као своју Законом утврђену надлежност („Службени гласник РС”, број 71/94, члан 76, став 1, тачка 1).
Када овлашћени радник Службе за заштиту архивске грађе Историјског архива у Панчеву Записником констатује затечено стање, тада на основу Закона налаже предузимање мера за отклањање утврђених недостатака („Службени гласник РС”, број 71/94, члан 76, став 1, тачка 2).
Основни извор права у области заштите архивске грађе као културног добра је Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94), којим је дефинисан појам архивске грађе, обавезе стваралаца у погледу чувања, као и поступци издвајања безвредног регистратурског материјала и примопредаје грађе.
Према овом Закону, ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала обавезни су да доносе опште акте и правилнике у вези са начином чувања и евидентирања архивске грађе и регистратурског материјала, међу којима је најважнија Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, која се примењује тек када се са њом сагласи Служба за заштиту архивске грађе Историјског архива у Панчеву („Службени гласник РС”, број 71/94, члан 37. и 38).
Служба за заштиту архивске грађе пружа стручну помоћ ствараоцима архивске грађе и регистратурског материјала у извршењу законских обавеза.